Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkopen en verkoopaanbiedingen van de NV BEAL INTERNATIONAL, niettegenstaande alle andersluidende bepalingen die vermeld kunnen worden op de bestelbonnen of andere door de klant uitgebrachte documenten die dus uitdrukkelijk uitgesloten zijn. De van de klant uitgaande algemene voorwaarden worden niet erkend, zelfs niet als de NV BEAL INTERNATIONAL ze niet uitdrukkelijk betwist heeft bij de ontvangst ervan. Iedere klant kan, op eenvoudig verzoek aan de NV BEAL INTERNATIONAL, een kopie van deze voorwaarden ontvangen. Door het plaatsen van een bestelling bij de NV BEAL INTERNATIONAL erkent de klant uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden, ze onvoorwaardelijk aanvaard te hebben en af te zien van zijn eigen aankoopvoorwaarden.

2. Geldigheid van de offertes

Onze voorstellen, brochures, prijslijsten en informatie van welke aard dan ook en de catalogi vormen geen vaste aanbiedingen, maar worden louter gegeven als informatie en houden geen enkele verbintenis in. Tenzij anders schriftelijk bepaald is de geldigheidsduur van de offertes 15 dagen vanaf de datum van hun uitreiking.

3. Bestellingen

De ontvangen bestellingen worden pas definitief na een schriftelijke bevestiging van de NV BEAL INTERNATIONAL en binnen de voorwaarden daarvan. Elke wijziging in de bestelling moet onmiddellijk door de klant gemeld worden. De aangebrachte wijzigingen worden pas geldig nadat ze schriftelijk door de NV BEAL aanvaard en bevestigd zijn.

4. Leveringstermijn

1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen worden de leveringstermijnen als indicatie gegeven.
De niet-naleving van de termijnen rechtvaardigt niet de annulering van de bestelling, de weigering van de goederen, de toepassing van een vertragingsboete of de eis van enigerlei schadevergoeding.

2. Indien de NV BEAL INTERNATIONAL een door de partijen uitdrukkelijk vastgestelde vaste leveringstermijn overschrijdt en afwijkt van deze algemene voorwaarden, dan heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen na een voorafgaande aanmaning met bericht van ontvangst aan de NV BEAL INTERNATIONAL om de goederen binnen een redelijke termijn na de ontvangst van deze aanmaning te leveren.

3. De NV BEAL INTERNATIONAL zal in ieder geval vrijgesteld zijn van de vaste leveringstermijn:
a) indien de klant de bestelling wijzigt na aanvaarding ervan door de NV BEAL INTERNATIONAL,
b) indien de door de klant gewenste informatie niet binnen de gevraagde termijnen ontvangen wordt,
c) in geval van overmacht
d) indien de klant de betalingsvoorwaarden van de NV BEAL -INTERNATIONAL niet naleeft.

4. De levering en de afhaling van de goederen kunnen slechts plaatsvinden tijdens de openingsuren van de NV BEAL INTERNATIONAL en in de volgorde waarin de voertuigen toekomen. De klant kan geen enkele vergoeding vragen voor eventuele wachttijden.

5. Iedere bestelling van goederen die klaar is om geleverd te worden, mag door de klant niet naar een later tijdstip verplaatst worden. Anders loopt hij het risico dat de eruit voortvloeiende kosten en/of schade voor zijn rekening zijn.

5. Leveringen – overdracht van risico’s – vervoer

Tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, wordt de verkoop afgesloten FCA (Free Carrier op basis van de incoterms 2010 vastgelegd door de Internationale Kamer van Koophandel) of levering franco vervoerder, waarbij het leveringspunt de fabriek van de maatschappelijke zetel van de NV BEAL INTERNATIONAL is. Indien de klant, na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn en de terbeschikkingstelling van de materialen, deze niet in ontvangst neemt, dan heeft de NV BEAL INTERNATIONAL het recht om hem de opslagkosten alsook een vergoeding voor administratieve kosten in rekening te brengen. De overdracht van de risico’s, met name van schade, vernieling en verlies, in verband met de goederen vindt plaats op het moment van de levering.

6. Eigendomsvoorbehoudclausule

De NV BEAL INTERNATIONAL blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs, met inbegrip van de kosten, interesten en contractuele vergoedingen. De risico’s zijn voor rekening van de klant. Vooruitbetalingen kunnen behouden blijven om de eventuele kosten van de wederverkoop te dekken. Bijgevolg verbindt de klant zich er uitdrukkelijk toe de goederen die het voorwerp zijn van de overeenkomst niet te verkopen, over te dragen, in pand te geven en, algemeen gesproken, te vervreemden, vóór de aanzuivering van zijn rekening. Echter, bij een wederverkoop van de goederen, zelfs in gewijzigde vorm, die toebehoren aan de NV BEAL INTERNATIONAL, draagt de klant aan de NV BEAL INTERNATIONAL alle schuldvorderingen over die voortvloeien uit de wederverkoop ervan. De klant zal echter als enige het verlies van de verkochte goederen dienen te dragen, zelfs bij onvoorziene omstandigheden of overmacht.

7. Prijs

De vastgestelde prijzen zijn in euro en worden berekend op basis van de kostprijs van de productiefactoren die van kracht zijn op de datum van de orderbevestiging. De prijs van de producten is inclusief het gewicht van de verpakking (bruto voor netto). Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief transportkosten en kosten verbonden aan de invoer van de goederen. Alle momenteel geldende taksen (zoals btw en andere taksen) alsook hun eventuele verhogingen of nieuwe taksen, heffingen, lasten of belastingen die ingesteld zouden worden, zijn ten laste van de klant. De wisselkosten en hun risico zijn voor rekening van de klant.

8. Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de NV BEAL INTERNATIONAL. Indien niet binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijke betwisting naar de NV BEAL INTERNATIONAL wordt gestuurd, dan wordt de inhoud van de facturen van de NV BEAL INTERNATIONAL geacht onvoorwaardelijk en volledig aanvaard te zijn. Bij een wijziging van de toestand of de situatie van de klant, meer bepaald door overlijden, ongeschiktheid, faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie, vrijwillige vereffening, ontbinding of omvorming van de vennootschap, of bij protest, zelfs van een niet-aanvaarde wissel, of bij aanwijzingen van een verminderde solvabiliteit van de klant, behoudt de NV BEAL SA INTERNATIONAL zich het recht voor om voor de nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling of zekerheden te eisen. Anders heeft de NV BEAL INTERNATIONAL het recht de verkoop met onmiddellijke ingang te beëindigen en dit zonder dat ze aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die daar eventueel zou kunnen uit voortvloeien. De uitgifte van mandaten, wissels of effecten leidt nooit tot schuldvernieuwing of tot verzaking aan deze algemene voorwaarden. Bij een laattijdige betaling van een factuur worden de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. De NV BEAL INTERNATIONAL en haar klant beslissen in ieder geval dat hun commerciële betrekkingen (klant-leverancier) deel uitmaken van een nettingovereenkomst, in de zin van de wet van 15 december 2004 waardoor de wederzijdse schuldvorderingen en schulden met elkaar verrekend kunnen worden. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest dragen van 10% per jaar en zal bovendien automatisch verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% bij wijze van boetebeding met een minimum van 50,- €.

9. Overmacht

Overmacht, van welke aard ook, waaronder onvoorziene omstandigheden die de activiteit van de fabrieken van de NV BEAL INTERNATIONAL, de levering van grondstoffen of het transport belemmeren, geeft de NV BEAL INTERNATIONAL het recht om de leveringen uit te stellen of om de overeenkomst van rechtswege als beëindigd te beschouwen, zonder enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die niet toe te schrijven is aan de NV BEAL INTERNATIONAL en die de uitvoering van haar verplichtingen onmogelijk of aanzienlijk moeilijker maakt.

10. Garantie

10.1. De klant dient bij de levering te controleren dat de aanduiding op de verpakking van de goederen overeenstemt met de bestelling.

Ieder zichtbaar gebrek moet vermeld worden op de vrachtbrief van de vervoerder, waarbij een ontvangst zonder opmerkingen als goedkeuring geldt. Bij verschillen met de bestelling moet de klant hiervan onmiddellijk de NV BEAL INTERNATIONAL op de hoogte brengen en controleren dat de goederen niet zijn gebruikt. Alle gebreken aan overeenstemming, ontbrekende hoeveelheden of foute leveringen moeten uiterlijk binnen 2 dagen na de ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld worden aan de NV BEAL INTERNATIONAL met vermelding van het type gebrek, het nr. van het lot en de leveringsdatum. Na deze termijn worden de goederen geacht aanvaard te zijn in kwaliteit en kwantiteit. Klachten die later geformuleerd zouden worden, worden niet aanvaard. Goederen die geïdentificeerd worden als niet-conform mogen niet gebruikt worden. De NV BEAL INTERNATIONAL wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van het gebruik van een goed dat een zichtbaar gebrek vertoont.

10.2. De garantie van de NV BEAL INTERNATIONAL beperkt zich uitsluitend tot de intrinsieke kwaliteit van de goederen voor een duur van 10 maanden vanaf de levering en uitsluitend indien het goed vervoerd en bewaard werd in overeenstemming met de voorschriften van de NV BEAL INTERNATIONAL. Elk eventueel verborgen gebrek moet, op straffe van verval, gemeld worden per aangetekende brief binnen vijftien dagen na de ontdekking ervan. Opdat zij ontvankelijk zouden zijn, moeten vorderingen in verband met verborgen gebreken ingesteld worden binnen een maand na het verstrijken van de klachtentermijn of van de onderhandelingen tussen de partijen. Klachten in verband met gebreken geven de klant niet het recht heel of een deel van de betaling op te schorten. De NV BEAL INTERNATIONAL kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de toepassing of de aanbrenging van de goederen en voor enigerlei goed dat op enigerlei wijze gewijzigd zou zijn. De resultaten van een constructie-element of de afgewerkte bouw laten niet toe definitieve conclusies te trekken in verband met de kenmerken van het gebruikte goed op het ogenblik van de risico-overdracht want de kenmerken van de producten van de NV BEAL INTERNATIONAL hangen ook af van de andere gebruikte componenten en van de gebruiksomstandigheden en van externe omstandigheden. Daarom kan de NV BEAL INTERNATIONAL alleen aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken of gebrekkige producten indien de klant over voldoende stalen van het goed beschikt om deze te kunnen analyseren, waarbij deze stalen na de risico-overdracht niet aangetast mogen zijn door onzuiverheden, een mengeling of een onjuiste of een buitensporig langdurige opslag. In alle gevallen blijft de aansprakelijkheid van de NV BEAL INTERNATIONAL strikt beperkt tot de vervanging van het desbetreffende goed binnen een redelijke termijn en kan de klant bovendien geen schadevergoeding eisen, evenwel met inachtneming van de bepalingen van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor defecte producten.

10.3. De NV BEAL INTERNATIONAL kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de reacties van haar producten op ondergronden die zouten bevatten (natriumsulfaat, nitraten, calcium…) aangezien dergelijke toepassing uitdrukkelijk wordt afgeraden.

10.4. Gezien de grote verscheidenheid aan gebruiksomstandigheden en aan toepassingsgebieden van de producten van de NV BEAL INTERNATIONAL bevatten de gebruiksaanwijzingen en de technische informatie alleen algemene informatie.

De informatie opgenomen in de technische en instructieve fiches en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de NV BEAL INTERNATIONAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing worden gegeven zonder verbintenis van NV BEAL INTERNATIONAL en ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en testen uit te voeren.

10.5. De stalen, maten, kleuren en gewichten worden bij benadering gegeven en geven slechts een ruwe indicatie van de kenmerken van de materialen.

10.6. De NV BEAL INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de productie van bepaalde producten stop te zetten en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die zulke stopzetting kan hebben voor de klant.

11. Beëindiging-ontbinding

Bij de niet-afhaling van de bestelde goederen, een eenzijdige verbreking van de verkoop door de klant of de eenzijdige annulering van een bestelling door de klant na aanvaarding ervan, behoudt de NV BEAL INTERNATIONAL zich steeds het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of om, na een voorafgaande ingebrekestelling van 8 dagen, de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen. In dat laatste geval is de klant van rechtswege en zonder andere ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de totale prijs van de bestelling exclusief belasting, onverminderd het recht om de vergoeding van zijn reële schade te eisen.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de NV BEAL INTERNATIONAL bevoegd. Het staat de NV BEAL INTERNATIONAL echter vrij om de klant voor de Rechtbank te brengen waar deze zijn maatschappelijke zetel of zijn woonplaats heeft. Alleen het Belgische recht is van toepassing. De taal die in alle commerciële en juridische betrekkingen tussen de partijen wordt gebruikt, is het Frans; een eventuele vertaling wordt louter voor informatieve doeleinden gegeven.

13. Wijzigingen in de overeenkomst

Iedere wijziging in de specifieke overeenkomsten of in deze algemene overeenkomsten moet het voorwerp uitmaken van een door alle partijen ondertekend schriftelijk aanhangsel.

14. Salvatorische clausule

De ongeldigheid of onwettigheid van één van de bepalingen van de tussen de partijen afgesloten overeenkomsten (specifieke of algemene voorwaarden) leidt niet tot de ongeldigheid of nietigheid van de andere voorwaarden van de tussen de partijen afgesloten overeenkomst, die dan volledig geldig blijven.

Cookies.

Beal International installs cookies to analyse the use of its website, to improve your browsing experience and to better tailor the content and the advertisements on its website to your interests. Partners with whom Beal International collaborates can also install advertising cookies via the Beal International website in order to show you advertisements that may be relevant to you on other websites and social media. Click on "I accept all cookies" to accept the cookies and go directly to the website or click on “Change settings” to change your cookie preferences. Please note that if you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Change settings I accept all cookies
Edit Cookies.
  • Some cookies are essential for the functioning of the site and are automatically active (eg session ID) You can’t disable these cookies. Beal International’ first party analytical cookies make it possible to analyse traffic on Beal International website. These cookies are purely statistical. They enable Beal International to analyse the use of its website by, for example, quantifying visits to the site, determining whether there are perfomance issues or bottlenecks, etc. This information helps us to provide the best service and performance.

  • We use Google Analytics to study the browsing behaviour of visitors to this site. This is a website analytics service provided by Google Inc. Google Analytics collects information on an anonymous basis, such as the number of visitors to this site, their country, region and city of origin, the type of browser and operating system they are using, the date, time and duration of visits, the pages consulted, and what other websites they visited prior to coming to this site. Our use of Google Analytics includes the Demographics and Interest Reporting component.

  • These cookies may be set through this site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Save