Privacybeleid en RGPD

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (RGPD) van kracht. Zijn doel? Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens nog beter worden beheerd en beveiligd. Wij willen u er daarom op wijzen dat u in onze databank bent opgenomen en dat wij uw gegevens alleen gebruiken ten behoeve van onze zakelijke relatie. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

1. Definities

Website: de website bealinternational.com. Gebruiker: de bezoeker van de website die zich, in voorkomend geval, registreert door middel van een beschikbaar formulier. BEAL INTERNATIONAL NV gegevens: alles wat verschijnt op de Website, in het bijzonder inhoud, gegevens, slogans, verklaringen, databanken, grafieken, statistieken, foto’s, beelden, portretten, illustraties, tekeningen, logo’s, handelsmerken, woordmerken, geluiden, films, animatie series, reproducties, ideeën, concepten, enz.

2 Eigendom

De website is eigendom van, wordt beheerd en uitgebaat door BEAL INTERNATIONAL NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 5081 Meux, Bailleriesstraat 4, ondernemingsnummer BTW BE 0414 592 153.

3. Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website bealinternational.com en alle transacties op de website. Door de Website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaarden Gebruikers zonder enige beperking de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website. Gebruikers kunnen ze afdrukken en een kopie bewaren. De gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans. De taal die in alle commerciële en juridische betrekkingen tussen de partijen wordt gebruikt, is het Frans; elke vertaling wordt slechts ter informatie gegeven. Het gebruik van deze website van BEAL INTERNATIONAL NV impliceert de kennisname en aanvaarding door de gebruikers van de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

BEAL INTERNATIONAL NV handelt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en al haar bijwerkingen en wijzigingen. De persoonsgegevens worden verzameld via de website en verwerkt door BEAL INTERNATIONAL NV met strikte naleving van de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BEAL INTERNATIONAL NV. Vragen over privacy kunt u sturen naar het e-mailadres marketing@beal.be.

5. Cookies

Elke gebruiker kan volledig anoniem surfen op de website van BEAL INTERNATIONAL NV, op voorwaarde dat hij/zij de betreffende cookies weigert via de daartoe bestemde instellingen van zijn/haar internetbrowser. Een anonieme gebruiker zal echter een minder comfortabel bezoek aan de website hebben. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de internetbrowser van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen wanneer deze een website bezoekt. De meeste websites gebruiken cookies om de website te laten werken en om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies helpen ook om voorkeuren te onthouden tijdens het bezoek of voor het volgende bezoek. Cookies kunnen worden beschouwd als het “geheugen” van een website. Cookies worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker opgeslagen voor maximaal 12 maanden. De cookies die door deze website worden gebruikt, identificeren een gebruiker niet als een persoon. De aan de cookies gekoppelde informatie kan immers niet met een naam en/of achternaam in verband worden gebracht omdat zij geen persoonsgegevens bevat. Alleen het IP-adres van de gebruiker wordt herkend omdat de cookies daar worden opgeslagen. BEAL INTERNATIONAL NV neemt alle mogelijke maatregelen om de voorkeuren betreffende cookies, zoals uitgedrukt in ons cookiebeleid, te respecteren. Het is echter mogelijk dat een ongewenste cookie wordt gebruikt. Voor de zekerheid raden wij u daarom aan de instellingen van uw internetbrowser met betrekking tot cookies te wijzigen, hetgeen u kunt doen via de helpfunctie van uw browser. Voor meer informatie over cookies, zie http://www.allaboutcookies.org/fr/. Wanneer cookies aanvaard worden, kan BEAL INTERNATIONAL NV bepaalde verzamelde gegevens gebruiken om haar reclame en informatie te kunnen richten tot een geïnteresseerd publiek. Deze gegevens, die anoniem en gecodeerd zijn gemaakt, kunnen in anonieme en niet-identificeerbare vorm aan derden worden overgedragen voor verwerking en beheer, zonder dat de gebruiker tijdens dit proces kan worden geïdentificeerd. Met het aldus bekomen resultaat kan BEAL INTERNATIONAL NV informatie en reclame sturen die aangepast is aan het profiel van de gebruiker, bv. via sociale media. De gegevens zullen enkel gebruikt worden door BEAL INTERNATIONAL NV in haar eigen naam en BEAL INTERNATIONAL NV zal geen gegevens doorgeven aan derden voor gebruik in naam van andere bedrijven. Elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens wordt gemeld aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In geen geval kan BEAL INTERNATIONAL NV verantwoordelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die het gevolg zou zijn van een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Gegevens door zijn rechtstreekse partners..

6. Intellectuele eigendomsrechten

BEAL INTERNATIONAL NV is de eigenaar of de houder van een gebruiksrecht van alle creaties die afkomstig zijn van en zich bevinden op de website. Deze bescherming strekt zich uit tot alles wat zich op de website bevindt, d.w.z. de “Gegevens” zoals inhoud, gegevens, slogans, verwijzingen, databanken, grafische voorstellingen, statistieken, foto’s, afbeeldingen, portretten, illustraties, tekeningen, logo’s, handelsmerken, woordmerken, geluiden, films, animatieseries, reproducties, ideeën, concepten, enz. BEAL INTERNATIONAL NV beheert de rechten met betrekking tot de Gegevens. BEAL INTERNATIONAL NV heeft het recht om op elk moment eenzijdig de Gegevens te wijzigen of te verwijderen. Een dergelijke handeling levert geen schuld op en schept geen precedent. De gebruiker krijgt een strikte licentie om de gegevens (Data) alleen te gebruiken in het kader van een normaal gebruik van de website op een computer en voor privédoeleinden. Het is de gebruiker verboden de Gegevens te kopiëren, te verdelen, aan te passen, te transformeren, te vertalen, enz. voor andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van BEAL INTERNATIONAL NV en, in voorkomend geval, de oorspronkelijke houder van de intellectuele eigendomsrechten. Het is de gebruiker eveneens verboden een hyperlink te plaatsen naar de website van BEAL INTERNATIONAL SA of een ‘deep link’ (het framen van een website binnen een andere website) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BEAL INTERNATIONAL NV. De gebruiker zal BEAL INTERNATIONAL NV vrijwaren en schadeloos stellen voor elke inbreuk(en) op de rechten van BEAL INTERNATIONAL NV of van derden (bvb. auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, octrooirechten, rechten van de vertegenwoordigde persoon om de verspreiding van zijn portret te verbieden, …) die hij zou plegen of die hij zou uitlokken. BEAL INTERNATIONAL NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gegevens die niet voldoen aan de reglementaire bepalingen. De taal en de woordenschat gebruikt door BEAL INTERNATIONAL NV op de website hoeven niet noodzakelijk identiek te zijn aan deze gebruikt in het reglement. Indien de gebruiker een vergissing of een onnauwkeurigheid in de gegevens vermoedt, dient hij dit te melden aan BEAL INTERNATIONAL  NV via het contactformulier op de website van BEAL INTERNATIONAL NV, dat een grondig onderzoek van de betrokken informatie zal uitvoeren. Het contactformulier is toegankelijk via de volgende link: contact

7. Verantwoordelijkheid

BEAL INTERNATIONAL NV stelt alles in het werk om de meest correcte informatie en de beste diensten aan te bieden, maar kan niet garanderen dat de website aan de verwachtingen of aan de bijzondere eisen van enige gebruiker zal voldoen, noch dat de website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. BEAL INTERNATIONAL NV heeft geen enkele resultaatsverbintenis met betrekking tot de uitvoering van de website. Alle informatie op deze website wordt gegeven onder alle voorbehoud en alleen voor informatieve doeleinden. In geen geval kan BEAL INTERNATIONAL NV verantwoordelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die voortvloeit uit een niet-conform gebruik van de website, uit onwetendheid over het internet en/of het gebruik ervan, of uit het downloaden van andere software of het aansluiten op een bepaalde hardware om de website te kunnen bekijken.

8. Klacht

Elke vermeende poging tot onrechtmatige wijziging, beschadiging, misbruik of vernietiging van de website, het netwerk, de databanken, de Gegevens, de software en/of de hardware, kan het voorwerp uitmaken van een klacht bij de bevoegde autoriteiten en de rechtbanken (politie, parket, enz.) met het indienen van een burgerlijke vordering door BEAL INTERNATIONAL NV.

Cookies.

Beal International installs cookies to analyse the use of its website, to improve your browsing experience and to better tailor the content and the advertisements on its website to your interests. Partners with whom Beal International collaborates can also install advertising cookies via the Beal International website in order to show you advertisements that may be relevant to you on other websites and social media. Click on "I accept all cookies" to accept the cookies and go directly to the website or click on “Change settings” to change your cookie preferences. Please note that if you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Change settings I accept all cookies
Edit Cookies.
  • Some cookies are essential for the functioning of the site and are automatically active (eg session ID) You can’t disable these cookies. Beal International’ first party analytical cookies make it possible to analyse traffic on Beal International website. These cookies are purely statistical. They enable Beal International to analyse the use of its website by, for example, quantifying visits to the site, determining whether there are perfomance issues or bottlenecks, etc. This information helps us to provide the best service and performance.

  • We use Google Analytics to study the browsing behaviour of visitors to this site. This is a website analytics service provided by Google Inc. Google Analytics collects information on an anonymous basis, such as the number of visitors to this site, their country, region and city of origin, the type of browser and operating system they are using, the date, time and duration of visits, the pages consulted, and what other websites they visited prior to coming to this site. Our use of Google Analytics includes the Demographics and Interest Reporting component.

  • These cookies may be set through this site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Save