Gebruiksvoorwaarden van de website van BEAL International

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) van de website BEAL INTERNATIONAL, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-5081 La Bruyère (België), rue des Bailleries, Meux 4, Namen, gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0414.592.153 (hierna “BEAL INTERNATIONAL”).

Toepassingsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de BEAL INTERNATIONAL website
en alle informatie en gebruik daarvan.

Aanvaarding en wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Door toegang tot en gebruik van onze website
wordt u geacht van deze Gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.
De website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangeboden in het Frans
Nederlands
Engels, Spaans en Japans.
In geval van een verschil in interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden
zal de Franse versie voorrang hebben op de andere taalversies.

De inhoud van de Gebruiksvoorwaarden kan worden aangepast
op elk moment gewijzigd of worden aangevuld
zonder aankondiging of kennisgeving.
Wij nodigen de gebruiker uit de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden dateert van 15 december 2021.

.

Website inhoud

De informatie die op of via de website wordt aangeboden, wordt zonder waarborg en louter ter informatie verstrekt.
Deze informatie is van algemene aard
zonder aangepast te zijn aan de specifieke of individuele situatie van een persoon
bedrijf
vennootschap of andere specifieke entiteit.
Deze informatie vormt in geen geval een offerte of persoonlijk,
professioneel of gelijkwaardig advies.
Het gebruik van de op onze website gepubliceerde informatie is op eigen risico.
Indien u een offerte of een persoonlijk of professioneel advies wenst
nodigen wij u uit contact met ons op te nemen, zodat wij u een offerte of advies op maat voor uw persoonlijke of professionele situatie kunnen verstrekken.

De inhoud van de website kan worden aangepast,
gewijzigd,
op elk moment gewist of aangevuld,
zonder aankondiging of kennisgeving.
Een dergelijke handeling vormt geenszins een fout.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites en sociale media.
BEAL INTERNATIONAL heeft geen technische of inhoudelijke controle over deze websites.

Als u een hyperlink naar onze website op uw eigen website wilt plaatsen,
moet u vooraf schriftelijke toestemming vragen aan BEAL INTERNATIONAL
die het eenzijdig en met onmiddellijke ingang kan intrekken.
De aanvraag moet worden gezonden naar info@beal.be.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de inhoud ervan – inclusief afbeeldingen
logo’s

teksten
grafieken
tekeningen
afbeeldingen
onderliggende software
enz. – worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van BEAL INTERNATIONAL of zijn licentiegevers.
U mag de website bezoeken en een of meer van de pagina’s afdrukken of downloaden voor persoonlijk en, niet-commercieel gebruik.
Het is verboden
in alle andere gevallen
te kopiëren
te downloaden
te publiceren
onze website te gebruiken of te reproduceren
geheel of gedeeltelijk
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BEAL INTERNATIONAL.
Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan info@beal.be.

Aansprakelijkheid

BEAL INTERNATIONAL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud,
de werking en de functionaliteit van websites van derden die eventueel via onze website toegankelijk kunnen zijn.
BEAL INTERNATIONAL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door een slechte werking van de elektronische communicatie via de website
zoals vertragingen
onderschepping of manipulatie van deze communicaties door derden.

De gebruiker vrijwaart BEAL INTERNATIONAL voor elke inbreuk(en) die hij zou plegen op de rechten van deze laatste of op deze van derden
direct of indirect
door het gebruik van onze website of de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

.

Door gebruik te maken van onze website
aanvaardt de gebruiker dat de inhoud ervan uitsluitend wordt beheerst door het Belgisch recht en in overeenstemming daarmee wordt geïnterpreteerd.

Vragen

Voor alle andere vragen over deze website of deze gebruiksvoorwaarden
kunt u een e-mail sturen naar info@beal.be.