Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

Website: de website bealinternational.com.

Gebruiker: de bezoeker van de website, die zich aldaar eventueel kan laten registreren door middel van een formulier dat hem beschikbaar wordt gesteld.

Gegevens van BEAL INTERNATIONAL NV: alles wat er op de website verschijnt, onder andere inhouden, gegevens, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto’s, afbeeldingen, portretten, illustraties, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, reproducties, ideeën, concepten, enz.

 

2. Eigendom

De website is de eigendom van en wordt beheerd en uitgebaat door BEAL INTERNATIONAL NV, naamloze vennootschap van publiek recht, waarvan de maatschappelijke zetel te 5081 Meux, rue des Bailleries 4 gevestigd is. Het ondernemingsnummer van BEAL INTERNATIONAL NV is BE 0414 592 153.

 

3. Toepassingsgebied

Onderhavige gebruiksvoorwaarden gelden voor de website bealinternational.com en voor alle verrichtingen die op de website worden uitgevoerd. Iedere gebruiker die toegang krijgt tot de website, erop surft en er informatie raadpleegt, aanvaardt onderhavige gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website. De gebruikers kunnen ze afdrukken en een kopie bewaren.

De gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels en Spaans. De taal die in alle commerciële en juridische relaties tussen de partijen wordt gebruikt is het Frans; een mogelijke vertaling wordt ter informatie gegeven.

Wie als gebruiker op de website surft, wordt verondersteld om onderhavige gebruiksvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

 

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de persoonlijke gegevens

BEAL INTERNARTIONAL NV handelt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inclusief alle bijwerkingen en wijzigingen van die wet. Bij de inzameling van persoonlijke gegevens via de website en bij de verdere verwerking van die gegevens gaat BEAL INTERNATIONAL NV te werk met de meest strikte inachtneming van alle bepalingen van bovengenoemde wet.

BEAL INTERNATIONAL NV is zélf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

De vragen over het privéleven kunnen gesteld worden via het adres marketing@beal.be.

 

5. Cookies

Elke gebruiker kan volstrekt anoniem op de website surfen, op voorwaarde echter dat hij de adequate cookies afwijst door middel van de “ad hoc” instellingen van zijn internetbrowser. Een anoniem gebruiker zal de website evenwel op een minder comfortabele manier kunnen bezoeken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat in de internetbrowser van de computer van een gebruiker is opgeslagen wanneer hij een website raadpleegt. Meeste websites gebruiken cookies om te kunnen functioneren en om de gebruikservaring te verbeteren. Bovendien bieden cookies de mogelijkheid om voorkeuren te onthouden, hetzij tijdens een bezoek aan een website, hetzij met het oog op een volgend bezoek. Eigenlijk kunnen cookies worden beschouwd als het “geheugen” van een website.

Cookies worden ten hoogste twaalf maanden bewaard op de harde schijf van de computer van een gebruiker. Via de cookies die op de website worden gebruikt, kan een gebruiker niet als persoon worden geïdentificeerd.

De gegevens met betrekking tot de cookies kunnen immers niet worden verbonden met een naam en/of voornaam, aangezien ze geen enkele informatie van persoonlijke aard bevatten. Enkel het IP-adres van een gebruiker zal worden herkend, omdat de cookies daarmee in verband staan.

BEAL INTERNATIONAL NV neemt alle mogelijke maatregelen om de voorkeuren van cookies tegemoet te komen; deze kunnen immers geraadpleegd worden door te klikken op de hiervoor bestemde link (https://bealinternational.com/nl/privacy/). Het kan echter gebeuren dat een ongewenste cookie wordt gebruikt.

Voor alle veiligheid is het daarom raadzaam om via de “Help”-functie de cookie-instellingen van de internetbrowser te wijzigen.

Voor meer informatie over de cookies zie http://www.allaboutcookies.org/fr/

Wanneer cookies worden aanvaard, kan BEAL INTERNATIONAL NV sommige verzamelde gegevens gebruiken om reclame en informatie te sturen naar een geïnteresseerd publiek. Deze gegevens, die anoniem en versleuteld worden, zullen meegedeeld kunnen worden op een anonieme en niet-identificeerbare wijze aan derden voor verwerking en beheer, zonder dat de gebruiker tijdens dit proces kan worden geïdentificeerd. Met het zo verkregen resultaat zal BEAL INTERNATIONAL NV informatie en reclame op maat van het gebruikersprofiel kunnen verstrekken, o.a. via sociale netwerken. De gegevens zullen enkel door BEAL INTERNATIONAL NV in eigen naam worden gebruikt en BEAL INTERNATIONAL NV zal geen gegevens aan derden meedelen voor gebruik namens andere bedrijven. Iedere automatische verwerking van persoonsgegevens wordt gemeld aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Onder geen enkel beding kan BEAL INTERNATIONAL NV aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die het gevolg is van het verkeerde gebruik of van het misbruik van gegevens door zijn directe partners.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

BEAL INTERNATIONAL NV is de eigenaar of de houder van het gebruiksrecht voor alle creaties die van de website afkomstig zijn of die zich op de website bevinden. Bij uitbreiding geldt een dergelijke bescherming voor al wat op de website voorkomt, d.w.z. de gegevens of “data”, zoals inhouden, gegevens, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto’s, afbeeldingen, portretten, illustraties, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, reproducties, ideeën, concepten, enz.

BEAL INTERNATIONAL NV beheert de gegevensrechten. BEAL INTERNATIONAL NV is gemachtigd de gegevens te allen tijde eenzijdig te (laten) wijzigen of verwijderen. Een dergelijke verrichting kan volstrekt niet worden beschouwd als een vergissing en creëert evenmin een precedent.

De gebruiker beschikt uitsluitend over een strikte gebruikslicentie voor de gegevens (data) in het kader van het normale gebruik van de website op een computer en voor privé-doeleinden. Het is de gebruiker verboden om de gegevens voor andere doeleinden te kopiëren, te verspreiden, aan te passen, om te vormen, te vertalen, enz. zonder de uitdrukkelijke toestemming van BEAL INTERNATIONAL NV en, in voorkomend geval, van de oorspronkelijke houder van de intellectuele eigendomsrechten.

Het is ook verboden om een ​​hyperlink naar de website van BEAL INTERNATIONAL NV of een “deep link” (integratie van een website in een andere website) te plaatsen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BEAL INTERNATIONAL NV.

De gebruiker behoedt en vergoedt BEAL INTERNATIONAL NV voor om het even welke door hem gepleegde of geïnspireerde inbreuk tegen de rechten van BEAL of van derden (bijvoorbeeld auteursrechten, naburige rechten, rechten m.b.t. gegevensbanken, octrooirechten, de rechten van een ergens afgebeelde persoon om de verspreiding van zijn portret te verbieden.

BEAL INTERNATIONAL NV kan hoegenaamd niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens die niet in overeenstemming zijn met om het even welke reglementaire bepalingen. Overigens hoeven het taalgebruik en de woordkeuze op de website niet noodzakkelijk identiek te zijn aan de woordkeuze en het taalgebruik in de reglementaire bepalingen.

Als de gebruiker vermoedt dat er in de gegevens een fout of onnauwkeurigheid is geslopen, zal hij dit meedelen via het contactformulier op de website van BEAL INTERNATIONAL NV, die een grondig onderzoek van de betrokken vermelding zal instellen. Het contactformulier is beschikbaar via de volgende link: Contactformulier

 

7. Aansprakelijkheid

BEAL INTERNATIONAL NV stelt alles in het werk om de meest accurate informatie te geven en de beste dienst te verlenen, maar hij kan niet garanderen dat de website aan de verwachtingen of eisen van elke gebruiker voldoet, of dat de website ononderbroken of fouteloos zal zijn. BEAL INTERNATIONAL NV heeft geen enkele resultaatsverplichting met betrekking tot de prestaties van de website.

Al de informatie op de website wordt onder alle voorbehoud en uitsluitend ter informatie gegeven.

Onder geen enkel beding kan BEAL INTERNATIONAL NV aansprakelijk worden gesteld om het even welke rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die het gevolg is van het verkeerde gebruik van de website, een gebrek aan vertrouwdheid met het Internet en/of zijn gebruik, of een download naar een andere software of van een verbinding met een bepaalde hardware teneinde de website te kunnen bekijken.

 

8. Neerlegging van klachten

Er kan klacht ingediend worden bij de bevoegde overheid en bij het gerecht (politie, parket,…) tegen het even welke (ook veronderstelde) poging om de website, het netwerk, de gegevensbanken, de gegevens zelf, de software en/of de hardware op een ongeoorloofde manier te wijzigen, te beschadigen, te misbruiken of te vernietigen. BEAL INTERNATIONAL NV zal zich telkens burgerlijke partij stellen.